• ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS

Używanie znaku jednostki

 

“PNG” Spółka z o.o. jest właścicielem znaku ( jako chroniony znak towarowy) i ma prawo do przekazywania ich certyfikowanym klientom w celu ich stosowania.

Certyfikowane organizacje mogą stosować znak wyłącznie w okresie ważności certyfikatu na dokumentach, które dotyczą obszaru działania organizacji, określonego w zakresie certyfikatu. Ustalenia pomiędzy Jednostką a Klientem zawiera umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych.

Znaki nie mogą być stosowane w sposób wprowadzający zainteresowane strony w błąd. Certyfikowana organizacja nie może składać lub dopuszczać do składania jakichkolwiek wprowadzających w błąd oświadczeń, odnoszących się do swojego zakresu oraz dopuszczać do stosowania certyfikatu lub jakiejkolwiek jego części również w sposób wprowadzający w błąd.

Znaki nie mogą być stosowane na raportach z badań laboratoryjnych, świadectwach wzorcowania lub sprawozdaniach z inspekcji, wydawanych przez te komórki certyfikowanej organizacji, ponieważ może to wprowadzić w błąd odbiorców sprawozdań lub świadectw, że certyfikat odnosi się także do wyników działań laboratoriów lub inspekcji.

Znaki nie mogą być stosowane przez organizacje w sposób, który mógłby świadczyć, że odnoszą się one do wyrobu. W szczególności nie mogą być one umieszczane na wyrobie i opakowaniach jednostkowych wyrobu w miejscu widocznym dla konsumenta, lub w inny dowolny sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu.

W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów certyfikat systemu Organizacji utracił ważność lub został zawieszony, organizacja powinna niezwłocznie:
– zaprzestać stosowania znaku, będących wyróżnikami certyfikatu;
– uaktualnić wszystkie materiały reklamowe w przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji.

Organizacja powinna niezwłocznie zaprzestać stosowania znaków w sytuacji, gdy sposób ich wykorzystania Jednostka Certyfikująca “PNG” uzna za niedopuszczalny i pisemnie powiadomi o tym Organizację.

Organizacja nie może sugerować, że zakres certyfikacji odnosi się do działalności nie wymienionej na certyfikacie Jednostki Certyfikującej “PNG” .
Organizacja nie może wykorzystywać swojego certyfikatu w sposób, który naruszałby reputację jednostki certyfikującej i/ lub systemu certyfikacji oraz narażałoby je na utratę publicznej wiarygodności.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zastosowania znaków, należy zwrócić się do Jednostki Certyfikującej “PNG” na piśmie w celu uzyskania wyjaśnień.
Logo Jednostki Certyfikującej “PNG” nie jest symbolem certyfikacyjnym. Jest on chroniony i może być używane jedynie przez Jednostkę Certyfikującą “PNG”

Forma, wygląd i umiejscowienie symboli

Certyfikowane organizacje powinny stosować znak Jednostki Certyfikującej “PNG” w formie, wielkości i kolorze według wzoru przekazanego elektronicznie przez Jednostkę.
Certyfikowane organizacje powinny wszystkie kopie znaków opierać na wzorcu przekazanym przez Jednostkę Certyfikującą “PNG” w wersji elektronicznej.

Dopuszcza się skalowanie podstawowych wymiarów znaków pod warunkiem, że:
– zachowana jest proporcja szerokości do wysokości;
– nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaków;
– zachowana jest czytelność liter;

Certyfikowane organizacje mogą stosować czarno-białe wersje znaków jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe. Dotyczy to przede wszystkim kopii i faxokopii dokumentów.
Stosowanie symboli w dokumentach i materiałach reklamowych

Termin “dokumenty i materiały reklamowe” nie obejmuje ogłoszeń, zawiadomień, pisemnych komunikatów naklejanych lub prezentowanych na wyrobach. Ograniczenie to dotyczy również właściwych opakowań i materiałów promocyjnych dla tych wyrobów.
Certyfikowane organizacje mogą stosować znak na dokumentach i materiałach reklamowych tylko w odniesieniu do certyfikowanego obszaru określonego na certyfikacie, pod warunkiem spełnienia zasad określonych w niniejszym dokumencie.
Certyfikowane organizacje nie mogą umieszczać znaku na materiałach reklamowych w sposób sugerujący, że wyrób, będący materiałem reklamowym jest zaaprobowany przez Jednostkę Certyfikującą “PNG” .

Pozostałe ograniczenia i uwarunkowania dotyczące stosowania symboli

Organizacja certyfikowana przez Jednostkę Certyfikującą “PNG” powinna:
– nadzorować stosowanie znaku Jednostki Certyfikującej “PNG” ,
– podejmować działania korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności;
– prowadzić rejestr wszystkich skarg, związanych ze stosowaniem znaków i udostępniać w/w rejestr Jednostce Certyfikującej “PNG”

Znaki nie mogą być umieszczane na:
– pojazdach, z wyjątkiem materiałów reklamowych zawierających znaki jako część większego ogłoszenia lub reklamy oraz pod warunkiem, że umieszczenie ich jest zgodne z zasadami przedstawionymi w niniejszym;
– budynkach i flagach;
– wizytówkach personelu lub na pieczątkach.

Znaki mogą być umieszczane na wewnętrznych ścianach i drzwiach budynków, bilbordach oraz stoiskach wystawowych.
Jeżeli certyfikowana organizacja składa się z kilku oddziałów/filii, znak mogą stosować tylko i wyłącznie te oddziały / filie / działy, które są objęte zakresem certyfikacji.
Certyfikowana organizacja, której system zarządzania uległ zawieszeniu w całości lub części zakresu powinna natychmiast zaprzestać stosowania znaków na dokumentach handlowych i stronach internetowych w okresie trwania zawieszenia oraz w odniesieniu do zawieszonej części zakresu zgodnie z pkt. 5.6.

Tekstowe powoływanie się na certyfikację
Jednostka Certyfikująca “PNG” dopuszcza, zamiast używania znaku lub wraz z nim, stosowanie
następującego zwrotu: “Posiadamy certyfikowany przez Jednostkę Certyfikującą “PNG”
system zarządzania zgodny z …..”.

Sankcje
W przypadku nadużycia stosowania znaku przez klienta, Jednostka Certyfikująca “PNG” zwróci się do certyfikowanej organizacji z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, których celem będzie zagwarantowanie właściwego stosowania znaku.

W przypadku nadużycia stosowania znaków Jednostki Certyfikującej “PNG” lub fałszywego i / lub wprowadzającego w błąd powołania się na udzielony certyfikat Jednostka Certyfikująca “PNG” podejmie odpowiednie działania wobec organizacji obejmujące m.in. :

– żądanie podjęcia działań korygujących,
– zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji,
– opublikowanie na stronie internetowej Jednostki Certyfikującej “PNG” danych organizacji bezprawnie powołującej się na certyfikację
– do wejścia na drogę prawną włącznie.

Jakiekolwiek użycie znaku w sposób naruszający warunki określone w niniejszym dokumencie powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do Jednostki Certyfikującej “PNG” .