• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

O nas

“PNG” Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000088325. W ramach spółki działa Jednostka Certyfikująca “PNG”, która posiada upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nadawania i cofania certyfikatów w zakresie produkcji ekologicznej oraz certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru.

Pierwszą akredytację jednostka uzyskała w 2002 roku i od tego momentu prowadzi działalność certyfikacyjną. Od sierpnia 2012 roku uzyskaliśmy również akredytację w zakresie prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością.

Od listopada 2016 “PNG” Sp. z o.o. posiada umowę licencyjną i Certyfikacyjną GLOBAL G.A.P. przyznaną przez FoodPLUS GmbH, Germany
Posiadamy akredytację AC 167 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania w programie ISO 9001 i ISO 27001 (spełniającą wymagania Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania kryteriów oceny ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

Jednostka jest uznana w całej Unii Europejskiej.

certyfikacji wyrobów – certyfikat nr AC 093 i zakres akredytacji

oraz systemów zarządzania jakością – certyfikat AC 167 i zakres

Akredytacja umożliwia uznawanie na całym świecie certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez członka Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF) i sygnatariusza Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu (IAF MLA), jakim jest PCA.

Zapewniamy niezależność i rzetelność przeprowadzanych przez naszą jednostkę procesów certyfikacji oraz poufność informacji uzyskanych podczas audytów.

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)