• ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI, RZETELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

 

 Kierownictwo Jednostki Certyfikującej “PNG” deklaruje bezstronność, poufność, rzetelność i niezależność prowadzonej działalności certyfikacyjnej poprzez:

 

podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów zgodności,

brak wpływu innych interesów i innych stron na jej decyzje,

przejęcie odpowiedzialności za podzlecane usługi w działalności certyfikacyjnej,

bezstronność działania całego personelu Jednostki, w tym nie ocenianie swojej pracy, unikanie zagrożeń wynikających z familiarności lub obaw,

brak powiązań personalnych i finansowych z klientami,

nie prowadzenie auditów wewnętrznych dla swoich Klientów,

nie prowadzenie usług konsultacyjnych dla Klientów,

nie wykonywanie działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, realizowaniem, dystrybuowaniem ani utrzymywaniem certyfikowanych procesów, wyrobów,

zarządzanie potencjalnymi i rzeczywistymi zagrożeniami,

nie angażowanie personelu współpracującego z klientem do udziału w inspekcjach /auditach lub innych czynnościach certyfikacyjnych w ciągu dwóch lat po zakończeniu tej współpracy,

zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem certyfikacji, a gdy ono stanowić będzie niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, to odstąpi od przeprowadzania certyfikacji w danym przypadku,

nadzorowanie przestrzegania deklaracji o bezstronności i poufności przez personel,

nie podzlecanie auditów organizacjom konsultującym systemy zarządzania,

nie certyfikowanie innych jednostek certyfikujących w zakresie prowadzonej przez nie certyfikacji systemów zarządzania,

nie stosowanie żadnych form dyskryminacji,

nie prowadzenie działalności w powiązaniu z działaniami jednostek konsultacyjnych,

nie deklarowanie ani nie sugerowanie , że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultacyjnej.

Cisów 2015.03.23.


Maciej Sokalski

Prezes “PNG” Sp. z o.o.