• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Aktualności

Warsztaty serowarskie i kiszonkarskie podczas Polskich Kulinarii Busko Zdrój 2021

Internacjonalizacja usługi certyfikacji rolnictwa ekologicznego PNG Sp. z o.o.

Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-26-0003/21 – Internacjonalizacja usługi certyfikacji rolnictwa ekologicznego PNG Sp. z o.o.

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się

Warunki zmiany umowy
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu umowy,
Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W WERSJI 1 Z DN. 2021-10-20

1. Zapytanie Ofertowe 1/2021-WNIP Pobierz
2. Formularz Ofertowy do Zapytania 1/2021-WNIP Pobierz
3. Załącznik nr 3 do Zapytania 1/2021-WNIP Pobierz

POSTĘPOWANIE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ PNG W PRZYPADKACH ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH  ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH Zdarzenie nadzwyczajne to okoliczność niezależna od organizacji, zwana potocznie „siłą wyższą”. Przykładami zdarzeń nadzwyczajnych są: wojna, strajk, zamieszki, niestabilność polityczna, napięcia geopolityczne, terroryzm, przestępczość, pandemia, powodzie, trzęsienia ziemi, hakowanie złośliwych komputerów, inne klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka.

Zdarzenie nadzwyczajne wpływające na  Jednostkę Certyfikującą lub certyfikowaną organizację może tymczasowo uniemożliwić JC przeprowadzenie planowanych auditów na miejscu.

 

 

W przypadkach  gdy Klient i auditor wyraża zgodę na przeprowadzenie auditu  na miejscu przeprowadza się ją na zasadach dotychczas obowiązujących.

 

W przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia auditu fizycznie można przeprowadzić audit zdalny, tylko w niżej wymienionych standardach i z dochowaniem warunków dodatkowych:

 

Standard Czy można zastosować audit zdalny ? Warunki dodatkowe
ISO 9001 tak
ISO 14001 tak Nie dotyczy certyfikacji początkowej
ISO 27001 tak Nie dotyczy certyfikacji początkowej
ISO 22000 tak Nie dotyczy certyfikacji początkowej

 

 

Dla każdego planowanego  auditu zdalnego przeprowadza się analizę ryzyka osiągniecia celu auditu zdalnego i podejmujemy decyzję o formie realizacji oceny.

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia auditów w sposób zdalny z wykorzystaniem następujących technologii i sprzętu do gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania, przetwarzania, analizowania i przekazywania informacji: telefony, smartfony, laptopy, komputery stacjonarne, kamery wideo (np. w smartfonie). Wykorzystanie ICT do celów auditu/kontroli zostanie wspólnie uzgodnione pomiędzy Organizacją a  auditorem/inspektorem zgodnie ze środkami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych.

 

Przyjęty sposób przeprowadzenia auditu musi zapewniać uzyskanie przez  auditora pewności,  że przyjęte cele auditu zostały osiągnięte.

 

W przypadku certyfikacji wyrobów ( Rolnictwo  Ekologiczne, Integrowana Produkcja Roślin, GLOBALG.A.P. ,  Produkty Regionalne i Tradycyjne) nie prowadzi się kontroli/auditów zdalnych.

 

 

Cisów 22.02.2021

 

Zgłoszenia w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

W związku ze zmianą art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz.U.2018 poz 1616) informujemy, że zgłoszenia upraw wieloletnich do systemy Integrowanej Produkcji Roślin  przyjmujemy do dnia 1 marca każdego roku.

Producenci warzyw i upraw rolnych składają zgłoszenie do jednostki certyfikującej corocznie, nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin.

Wręczanie certyfikatu EN 16636:2015

Wręczanie certyfikatu EN 16636:2015

Wręczanie certyfikatu EN 16636:2015

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Teresa Jeszka Toruń

    

Trwa nabór wniosków na “Modernizację gospodarstw rolnych”- za przystąpienie do systemu rolnictwa ekologicznego można uzyskać 2 lub 4 punkty

Informujemy, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na “Modernizacje gospodarstw rolnych”.  Rolnicy, którzy przystąpią do systemu rolnictwa ekologicznego mogą otrzymać 2 punkty.  Producenci, którzy zgłoszą do wspomnianego systemu jakości 50% gruntów gospodarstwa mogą otrzymać nawet 4 punkty.

Więcej informacji uzyskają państwo telefoniczne pod nr 41 306 40 00 lub 665046943

Zapraszamy auditorów i inspektorów GLOBALG.A.P. do współpracy

Jednostka certyfikująca “PNG” zaprasza auditorów/ inspektorów GLOBALG.A.P. do współpracy!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie CV.

 

Zapytania ofertowe

Cisów, dnia 10.10.2014r.
PNG Sp. z o.o. z siedzibą w Cisowie (Cisów 77A, 26 – 021 Daleszyce), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej :
1. Zakup środków trwałych według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego.
2. Na zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania według załącznika nr 1 wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego, a także implementacją danych z obecnego sytemu informatycznego do nowego programu
3. Zakup usługi szkoleniowej – cel: przeszkolenie techniczne dla pracowników zamawiającego w zakresie zainstalowanego oprogramowania dedykowanego klasy B2B.
4. Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej na cele promocji i informacji realizowanego przedsięwzięcia.

(więcej…)

Wzory rejestrów dla producentów

Informujemy, że producentów ekologicznych obowiązuje prowadzenie nowych rejestrów umieszczonych na stronie internetowej GIJHARS. W celu usprawnienia funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w obszarze prowadzenia dokumentacji przez rolników ekologicznych, w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przygotowane zostały wzory formularzy rejestrów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008.

Upoważnienie JC w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji

W dniu 14.03.2014 r. nasza jednostka certyfikująca została wpisana na listę upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
Jesteśmy pierwszą jednostką certyfikującą w Polsce, która uzyskała to upoważnienie. Zapraszamy do współpracy.

(więcej…)

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)