• RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 9001

Zgłoszenie działalności

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Oznacza to, że producent lub grupa producentów rozpoczynający działalność w rolnictwie ekologicznym, powinni przesłać do wybranej jednostki certyfikującej wypełniony
i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym
.

Sposób postępowania:

  •  producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do wybranej jednostki certyfikującej. (lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace), POBIERZ ZGŁOSZENIE
  • jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do WIJHARSu,
  • WIJHARS rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów w systemie kontroli i przesyła do jednostki oraz do producenta lub grupy producentów informację o dacie objęcia systemem kontroli.

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

Materiały

Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego:
Zgloszenie​_dzialalnosci​_w​_zakresie​_rolnictwa​_ekologicznego.xlsx 0.05MB
Objaśnienia dotyczące kategorii działalności:
Objaśnienia​_dotyczące​_kategorii​_działalności.pdf 0.17MB