• PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • ISO 9001

Akty prawne

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U 2005 Nr 10, poz.68) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 1168)

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. U. L 179/17 z 19.06.2014). (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia jakościowego „produkt górski” (Dz.U. L 179/23 z 19.06.2014). (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2014)