• ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 9001
  • RE

Używanie znaku jednostki

 

“PNG” Spółka z o.o. jest właścicielem znaku ( jako chroniony znak towarowy) i ma prawo do przekazywania ich certyfikowanym klientom w celu ich stosowania.

Certyfikowane organizacje mogą stosować znak wyłącznie w okresie ważności certyfikatu na dokumentach, które dotyczą obszaru działania organizacji, określonego w zakresie certyfikatu. Ustalenia pomiędzy Jednostką a Klientem zawiera umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych.

Znaki nie mogą być stosowane w sposób wprowadzający zainteresowane strony w błąd. Certyfikowana organizacja nie może składać lub dopuszczać do składania jakichkolwiek wprowadzających w błąd oświadczeń, odnoszących się do swojego zakresu oraz dopuszczać do stosowania certyfikatu lub jakiejkolwiek jego części również w sposób wprowadzający w błąd.

Znaki nie mogą być stosowane na raportach z badań laboratoryjnych, świadectwach wzorcowania lub sprawozdaniach z inspekcji, wydawanych przez te komórki certyfikowanej organizacji, ponieważ może to wprowadzić w błąd odbiorców sprawozdań lub świadectw, że certyfikat odnosi się także do wyników działań laboratoriów lub inspekcji.

Znaki nie mogą być stosowane przez organizacje w sposób, który mógłby świadczyć, że odnoszą się one do wyrobu. W szczególności nie mogą być one umieszczane na wyrobie i opakowaniach jednostkowych wyrobu w miejscu widocznym dla konsumenta, lub w inny dowolny sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu.

W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów certyfikat systemu Organizacji utracił ważność lub został zawieszony, organizacja powinna niezwłocznie:
– zaprzestać stosowania znaku, będących wyróżnikami certyfikatu;
– uaktualnić wszystkie materiały reklamowe w przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji.

Organizacja powinna niezwłocznie zaprzestać stosowania znaków w sytuacji, gdy sposób ich wykorzystania Jednostka Certyfikująca “PNG” uzna za niedopuszczalny i pisemnie powiadomi o tym Organizację.

Organizacja nie może sugerować, że zakres certyfikacji odnosi się do działalności nie wymienionej na certyfikacie Jednostki Certyfikującej “PNG”.
Organizacja nie może wykorzystywać swojego certyfikatu w sposób, który naruszałby reputację jednostki certyfikującej i/ lub systemu certyfikacji oraz narażałoby je na utratę publicznej wiarygodności.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zastosowania znaków, należy zwrócić się do Jednostki Certyfikującej “PNG”na piśmie w celu uzyskania wyjaśnień.
Logo Jednostki Certyfikującej “PNG”nie jest symbolem certyfikacyjnym. Jest on chroniony i może być używane jedynie przez Jednostkę Certyfikującą “PNG”

Forma, wygląd i umiejscowienie symboli

Certyfikowane organizacje powinny stosować znak Jednostki Certyfikującej “PNG” w formie, wielkości i kolorze według wzoru przekazanego elektronicznie przez Jednostkę.
Certyfikowane organizacje powinny wszystkie kopie znaków opierać na wzorcu przekazanym przez Jednostkę Certyfikującą “PNG”w wersji elektronicznej.

Dopuszcza się skalowanie podstawowych wymiarów znaków pod warunkiem, że:
– zachowana jest proporcja szerokości do wysokości;
– nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaków;
– zachowana jest czytelność liter;

Certyfikowane organizacje mogą stosować czarno-białe wersje znaków jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe. Dotyczy to przede wszystkim kopii i faxokopii dokumentów.
Stosowanie symboli w dokumentach i materiałach reklamowych

Termin “dokumenty i materiały reklamowe” nie obejmuje ogłoszeń, zawiadomień, pisemnych komunikatów naklejanych lub prezentowanych na wyrobach. Ograniczenie to dotyczy również właściwych opakowań i materiałów promocyjnych dla tych wyrobów.
Certyfikowane organizacje mogą stosować znak na dokumentach i materiałach reklamowych tylko w odniesieniu do certyfikowanego obszaru określonego na certyfikacie, pod warunkiem spełnienia zasad określonych w niniejszym dokumencie.
Certyfikowane organizacje nie mogą umieszczać znaku na materiałach reklamowych w sposób sugerujący, że wyrób, będący materiałem reklamowym jest zaaprobowany przez Jednostkę Certyfikującą “PNG”.

Pozostałe ograniczenia i uwarunkowania dotyczące stosowania symboli

Organizacja certyfikowana przez Jednostkę Certyfikującą “PNG”powinna:
– nadzorować stosowanie znaku Jednostki Certyfikującej “PNG”,
– podejmować działania korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności;
– prowadzić rejestr wszystkich skarg, związanych ze stosowaniem znaków i udostępniać w/w rejestr Jednostce Certyfikującej “PNG”

Znaki nie mogą być umieszczane na:
– pojazdach, z wyjątkiem materiałów reklamowych zawierających znaki jako część większego ogłoszenia lub reklamy oraz pod warunkiem, że umieszczenie ich jest zgodne z zasadami przedstawionymi w niniejszym;
– budynkach i flagach;
– wizytówkach personelu lub na pieczątkach.

Znaki mogą być umieszczane na wewnętrznych ścianach i drzwiach budynków, bilbordach oraz stoiskach wystawowych.
Jeżeli certyfikowana organizacja składa się z kilku oddziałów/filii, znak mogą stosować tylko i wyłącznie te oddziały / filie / działy, które są objęte zakresem certyfikacji.
Certyfikowana organizacja, której system zarządzania uległ zawieszeniu w całości lub części zakresu powinna natychmiast zaprzestać stosowania znaków na dokumentach handlowych i stronach internetowych w okresie trwania zawieszenia oraz w odniesieniu do zawieszonej części zakresu zgodnie z pkt. 5.6.

Tekstowe powoływanie się na certyfikację
Jednostka Certyfikująca “PNG”dopuszcza, zamiast używania znaku lub wraz z nim, stosowanie
następującego zwrotu: “Posiadamy certyfikowany przez Jednostkę Certyfikującą “PNG”
system zarządzania zgodny z …..”.

Sankcje
W przypadku nadużycia stosowania znaku przez klienta, Jednostka Certyfikująca “PNG”zwróci się do certyfikowanej organizacji z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, których celem będzie zagwarantowanie właściwego stosowania znaku.

W przypadku nadużycia stosowania znaków Jednostki Certyfikującej “PNG” lub fałszywego i / lub wprowadzającego w błąd powołania się na udzielony certyfikat Jednostka Certyfikująca “PNG” podejmie odpowiednie działania wobec organizacji obejmujące m.in. :

– żądanie podjęcia działań korygujących,
– zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji,
– opublikowanie na stronie internetowej Jednostki Certyfikującej “PNG” danych organizacji bezprawnie powołującej się na certyfikację
– do wejścia na drogę prawną włącznie.

Jakiekolwiek użycie znaku w sposób naruszający warunki określone w niniejszym dokumencie powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do Jednostki Certyfikującej “PNG”.