• RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 9001

Zakres certyfikacji

 

Jednostka certyfikująca  PNG jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji AC 093 w następującym zakresie:

1. Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,

2. Zbiór ze stanu naturalnego,

3. Pszczelarstwo,

4. Produkty z akwakultury

4.1. Wodorosty morskie i produkty zwierzęce akwakultury

4.2. Zwierzęta akwakultury i produkty zwierzęce akwakultury

5. Produkty przetworzone

5.1 Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży.

6 Wprowadzenie  na rynek produktów ekologicznych, w tym  importowanych z krajów trzecich

Dokument stanowiący podstawę certyfikacji rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

(Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1)