• SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 22000
  • ISO 9001
  • RE

Proces związany z odwołaniami i skargami:

Proces postępowania z odwołaniami obejmuje:

– proces przyjmowania, walidowania i rozpatrywania odwołania oraz decydowania o tym, jakie działania mają być podjęte w reakcji na nie, z uwzględnieniem poprzednich podobnych odwołań,
– śledzenie i zapisywanie odwołań, w tym działań podejmowanych w celu ich rozwiązania,
– zapewnianie, ze są podejmowane wszelkie stosowne korekcje i działania korygujące

Począwszy od daty wpływu rozpoczyna się postępowanie mające na celu rozpatrzenie odwołania, skargi.
Dyrektor Jednostki pisemnie potwierdza Klientowi przyjęcie odwołania.
Odwołania od decyzji podjętych w procesach certyfikacji powinny wpływać w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Osoby zaangażowane w proces postępowania z odwołaniami są różne od tych, które przeprowadzały audity i podejmowały decyzję w sprawie certyfikacji.
Jeżeli wydana zostanie nowa decyzja, Dyrektor Jednostki przekazuje ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem, natomiast gdy podtrzymana zostanie pierwotna decyzja, informację o tym przekazuje się także w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem.
Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji, może w ciągu 14 dni skierować swoje odwołanie do Przewodniczącego Rady Ekspertów.

Proces postępowania ze skargami obejmuje:

– proces przyjmowania, walidowania i rozpatrywania skargi oraz decydowania o tym, jakie działania mają być podjęte w reakcji na nią,
– śledzenie i zapisywanie skarg, w tym działań podejmowanych w celu ich rozwiązania,
– zapewnianie, ze są podejmowane wszelkie stosowne korekcje i działania korygujące

Dyrektor Jednostki pisemnie potwierdza składającemu skargę jej przyjęcie. Jeżeli skarga dotyczy certyfikowanego Klienta to Dyrektor Jednostki informuje pisemnie zainteresowanego Klienta przyjęciu skargi.

Jeżeli skarga dotyczy konkretnego, prowadzonego procesu certyfikacji, osobą odpowiedzialną za jej wyjaśnienie jest Dyrektor ds. Rozwoju, natomiast gdy dotyczy polityki lub ogólnej działalności Jednostki , Prezes Zarządu wyznacza osobę odpowiedzialną za zbadanie sprawy i przygotowanie projektu odpowiedzi lub propozycji rozwiązania problemu.

Osoby zaangażowane w proces postępowania ze skargami muszą być różne od tych, które przeprowadzały audity i podejmowały decyzję w sprawie certyfikacji.

Odpowiedź na skargę wpływającą do Jednostki jest udzielona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności podejmowane są działania mające na celu usunięcie skutków zaistniałego problemu, natomiast jeżeli odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi przekazywana jest informacja o podjętych działaniach wraz z określeniem przybliżonego terminu przesłania pełnej odpowiedzi.

W procesie rozpatrywania skarg, na wszystkich etapach postępowania przestrzegana jest zasada poufności w odniesieniu do skarżącego oraz do organizacji związanych z daną sprawą.