• Global GAP
 • OPS
 • SZJ
 • PRIT
 • ISO 22000
 • ISO 9001
 • RE

Zasady Stosowania Znaku Handlowego i Logo GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. jest właścicielem znaku handlowego  „GLOBALG.A.P.”, tzn. sława „GLOBALG.A.P.”, logo „GLOBALG.A.P.” wraz z logo w kształcie litery ”G”, zwanych dalej łącznie „Znakiem Handlowym GLOBALG.A.P.”.

„Logo z kodem QR” oznacza projekt należący do GLOBALG.A.P. logo z kodem QR (ang. Quick Response), przedstawionych w punkcie 2. iii.

Jednostka certyfikująca sprawdza, w dowolnym czasie, poprawność stosowania znaku handlowego GLOBALG.A.P. i logo z kodem QR. Naruszenie tych zasad przez dostawców może prowadzić do nałożenia sankcji (patrz „Program  Certyfikacji GLOBALG.A.P.”).

 1. Znak handlowy GLOBALG.A.P. i Logo z kodem QR
  • Nadany certyfikat uprawnia producenta / firmę do obrotu i dystrybucji swoich produktów pod nazwą handlową, oraz, o ile stosowne, na podstawie logo z kodem QR tylko w następującym zakresie: dane produkty zostały zarejestrowane przez JC i są wytwarzane, poddane postępowaniu po zbiorze i znajdują się w obrocie na miejscu ich produkcji lub w lokalizacji, które zostały zarejestrowane w danej JC, oraz zachowują pełną zgodność z niniejszym standardem
  • Producent powinien stosować znak handlowy i / lub logo z kodem QR wyłącznie w związku z produktami zgodnymi z wymaganiami systemu GLOBALG.A.P. W przypadku, gdy certyfikowani producenci nie zgłosili się do dobrowolnego członkostwa w GLOBALG.A.P. a używają logo GLOBALG.A.P. i / lub logo w kształcie litery “G”, powinni połączyć logo z odpowiednim numerem GGN.
  • Znak handlowy GLOBALG.A.P. nigdy nie powinien znaleźć się na produkcie, opakowaniu detalicznym produktów przeznaczonych do spożycia przez konsumentów lub w punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się on w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów.
  • Logo z kodem QR może znaleźć się na produkcie, opakowaniu detalicznym produktu lub w punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów.
  • Producenci mogą stosować znaki handlowe GLOBALG.A.P. tylko na paletach, które zawierają wyłącznie produkty certyfikowane w ramach GLOBALG.A.P., A KTÓRE NIE BĘDĄ pojawiać się w punkcie sprzedaży.
  • Producenci certyfikowani w ramach GLOBALG.A.P. mogą użyć znaku handlowego GLOBALG.A.P. i logo z kodem QR do komunikacji między firmami oraz dla celów identyfikowalności, segregacji lub identyfikacji na terenie miejsca produkcji.
  • Detaliści, producenci i inne organizacje, które podpisały dobrowolne członkostwo w GLOBALG.A.P. mogą używać znaku handlowego w drukowanych materiałach promocyjnych, na swoich stronach internetowych, ulotkach, wizytówkach służbowych i eksponować ten znak na tablicach i ekranach, w tym elektronicznych (nie może się pojawiać jako etykieta produktu bezpośrednio powiązana z certyfikowanymi produktami)oraz w komunikacji między firmami.
  • Zatwierdzone przez GLOBALG.A.P. JC mogą używać znaku handlowego w materiałach promocyjnych bezpośrednio związanych z ich działalnością certyfikacyjną GLOBALG.A.P., w komunikacji między firmami oraz na wydawanych przez siebie certyfikatach GLOBALG.A.P. Mogą także korzystać z logo z kodem QR na wydawanych przez siebie certyfikatach GLOBALG.A.P.
  • Znak handlowy GLOBALG.A.P. nigdy nie powinien być stosowany na żadnych gadżetach reklamowych, jakichkolwiek elementach odzieży czy akcesoriach stroju, ani też na żadnych torbach czy przedmiotach użytku osobistego.
  • Znaku handlowego GLOBALG.A.P. można używać w odniesieniu do pasz certyfikowanych w ramach Produkcji Pasz Pełnoporcjowych (ang. Compound Feed Manufacturing / CFM), certyfikowanego w ramach GLOBALG.A.P. roślinnego materiału rozmnożeniowego, certyfikowanego według IFA materiału wejściowego akwakultury (takiego jak np: ikra, narybek, itp.),na certyfikowanych wg IFA produktach do produkcji zwierzęcej (np. pisklęta), które są wykorzystywane jako wsad do produkcji wyrobów końcowych (wymienionych w wykazie produktów GLOBALG.A.P.),a nie są przeznaczone do sprzedaży konsumentom końcowym oraz nie będą pojawiać się w punkcie ich sprzedaży [detalicznej] odbiorcom końcowym.
  • Każda firma korzystająca ze znaku handlowego i logo z kodem QR powinna zaznaczyć, że jest to zarejestrowany znak handlowy GLOBALG.A.P.
 2. Specyfikacje
   • Producent powinien używać znaku handlowego oraz, w stosownych przypadkach, logo z kodem QR GLOBALG.A.P. w sposób przewidziany przez GLOBALG.A.P. i nie powinien w żaden sposób ich zmieniać, modyfikować czy zakłócać. Jednakże producenci mogą zaprojektować swoje własne logo[typy] i osadzić w nich kod QR.
   • O logo GLOBALG.A.P. zawsze należy starać się w Sekretariacie GLOBALG.A.P. Daje to pewność, że znak posiada dokładnie odpowiedni kolor i format, jak niżej:>

  • Przykład logo z kodem QR GLOBALG.A.P. (aby obejrzeć więcej kodów, patrz na http://www.globalgap.org)

  • umieszczony [w znaku firmowym] kod QR może zawierać następujące informacje:
   • Numer GGN producenta lub firmy opatrującej etykietą dany produkt.
   • Adres URL z walidacją numeru GGN, który jest powiązany z bazą danych GLOBALG.A.P.
   • Adres URL bazy danych GLOBALG.A.P.
   • Numer partii produktu.
   • Kombinację powyższych danych
 3. Numer GLOBALG.A.P (GNN)
  • Numer GLOBALG.A.P. (GGN) stanowi połączenie przedrostka „GGN” oraz 13-cyfrowego numeru liczbowego, który nie obejmuje znaku handlowego GLOBALG.A.P. i jest unikalny dla każdego producenta oraz każdego innego podmiotu prawnego w systemie GLOBALG.A.P. Dla potrzeb tego numeru GLOBALG.A.P. wykorzystuje istniejące Globalne Numery Lokalizacyjne (ang. Global Location Numbers GLN), wydawane i sprzedawane przez lokalne organizacje GS1 (www.gs1.org) lub alternatywnie –w przypadku ich braku –GLOBALG.A.P. przydzieli własny tymczasowy numer GLN. Proszę zwrócić uwagę na ograniczenia związane z GGN, ponieważ nie jest on równoznaczny z posiadaniem GLN, ponieważ GGN technicznie rzecz biorąc jest numerem składowym sub-GLN jednego niepowtarzalnego numeru GLN będącego własnością GLOBALG.A.P.
  • Numer GGN identyfikuje producenta zarejestrowanego lub certyfikowanego i może być stosowany wyłącznie tak, jak zostało to określone w Punktach Kontroli i Kryteriach Zgodności. Nie może on być umieszczany na etykiecie produktu niecertyfikowanego. Numer GGN (np. GGN 1234567890123) może pojawić się na produkcie, opakowaniu konsumenckim produktu lub punkcie sprzedaży, gdzie znajduje się on w bezpośrednim odniesieniu do certyfikowanych produktów. Z numeru GGN można korzystać wyłącznie na dokumentach transakcji / sprzedaży dotyczących certyfikowanych produktów. Gdy dokumenty transakcyjne / sprzedaży obejmują produkty certyfikowane i niecertyfikowane, pozycje certyfikowane muszą być wyraźnie oznaczone, zgodnie z wymogami odpowiednich Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności w Module Bazowym dla Gospodarstw.
  • Podmiot prawny umieszczający GGN na etykiecie powinien być posiadaczem ważnego certyfikatu GLOBALG.A.P. IFA, PPM lub CoC, albo równoważnego z CoC.
  • GGN może być stosowany jako (przekształcony w) kod cyfrowy, na przykład: kod kreskowy, numer EAN, ogólny kod QR lub w formie logo z kodem QR GLOBALG.A.P. itp. Jednakże w przypadku, gdy w danym Punkcie Kontroli i Kryterium Zgodności jest wymagane umieszczenie numeru GGN na etykiecie produktu i / lub w dokumentach transakcyjnych, numer GGN musi pojawić się tam w formacie umożliwiającym bezpośredni odczyt[przez człowieka].
  • W przypadku zakończenia Umowy o Podlicencji i Certyfikacji, prawo producenta do stosowania deklaracji dotyczących GLOBALG.A.P., łącznie ze stosowaniem tego znaku handlowego, numeru GGN czy też logo z kodem QR wygasa ze skutkiem natychmiastowym.
  • Wydany przez GLOBALG.A.P. GGN może być używany wyłącznie w połączeniu z systemem GLOBALG.A.P.
  • W przypadku pojawienia się potrzeby identyfikacji organizacji w innych kontekstach lub w dodatkowych aplikacjach, organizacja ta może ubiegać się o nadanie własnego numeru GLN i zgłosić ten numer w GLOBALG.A.P., który jest zobowiązany do zarejestrowania organizacji pod takim własnym numerem i odpowiedniego wycofania GGN. Numer GLN zastępuje GGN w Systemie GLOBALG.A.P.