• Global GAP
 • OPS
 • SZJ
 • PRIT
 • ISO 22000
 • ISO 9001
 • RE

PROGRAM CERTYFIKACJI GLOBALG.A.P

 1. Złożenie zgłoszenia
  1. Klient zainteresowany certyfikacją przesyła do Jednostki Certyfikującej “PNG” zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P. Zgłoszenie jest dostępne na stronie internetowej www.certyfikacja.co .W przypadku kontynuacji certyfikacji zgłoszenie przesyłane jest ponownie.
  2. Zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P. Klient przekazuje do siedziby Jednostki Certyfikującej “PNG”. Zgłoszenia przystąpienia do systemu przyjmowane są cały rok.
 2. Przegląd zgłoszenia
  1. Przeglądu zgłoszenia dokonuje się w celu upewnienia się, czy:
   • informacja o Kliencie i wyrobie była wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji;
   • zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany;
   • wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy JC a Klientem zostały wyjaśnione,
   • środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z oceną były dostępne;
   • JC ma kompetencje, możliwości do świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji.
  2. W przypadku oceny negatywnej Kierownik Działu Certyfikacji Wyrobów sporządza pismo informacyjne dla Klienta .
  3. Po potwierdzeniu prawidłowości i kompletności informacji zawartych w zgłoszeniu przygotowana zostaje umowa.
  4. Jeżeli weryfikacja przesłanej przez Klienta dokumentacji jest pozytywna rejestruje się zgłoszenie w bazie GLOBALG.A.P.
  5. Gdy Klient po raz pierwszy wnioskuje o certyfikację GLOBALG.A.P., JC rejestruje Klienta w bazie GLOBALG.A.P nadając mu niepowtarzalny numer GLOBALG.A.P. (GGN).
  6. W ciągu 28 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego wniosku Jednostka certyfikująca przekazuje wnioskodawcy zaświadczenie o nadaniu numeru GGN.
  7. Zmiana jednostki certyfikującej.
   W przypadku otrzymania zgłoszenia do certyfikacji od Klienta, który deklaruje zmianę Jednostki Certyfikującej na “PNG” Sp. z o.o. KDCW weryfikuje status Klienta w bazie GLOBALG.AP. Jeżeli na Klienta nie zostały nałożone sankcje i wygasła ważność certyfikatu zgłoszenie przystąpienia do systemu GLOBALG.A.P może zostać przyjęte.
   Odejście Klienta do innej JC jest możliwa gdy nie są na niego nałożone sankcje i nie ma otwartych niezgodności. Klient chcący zmienić JC przed wygaśnięciem ważności certyfikatu może tego dokonać pod warunkiem przesłania do jednostki pisma z prośbą o skrócenie ważności certyfikatu.
 3. Przygotowanie inspekcji i/lub auditu, Umowy i Planu InspekcjiInspekcję/ audit przeprowadza się zgodnie z Planem inspekcji/auditu
  Żadna inspekcja/audit nie może mieć miejsca, dopóki JC nie dokona akceptacji rejestracji wnioskodawcy.
 4. Ocena. Inspekcja roczna u producenta
  1. Klient w celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. musi przeprowadzić przed pierwszą certyfikacją samoocenę (Opcja 1 i Opcja 1 dla wielu lokalizacji bez SZJ) lub inspekcję wewnętrzną oraz audyt wewnętrzny QMS (Opcja 2). Samoocena i inspekcje oraz audyty wewnętrzne muszą być przeprowadzane przynajmniej 1 raz w roku przed inspekcją
  2. Istnieje możliwość przeprowadzenie inspekcji/auditu dokumentacji przed inspekcją/auditem w jednostce produkcyjnej. W obydwu przypadkach audyt dokumentacji może odbyć się maksymalnie dwa tygodnie przed auditem w jednostce produkcyjnej.
  3. W przypadku Opcji 2 i Opcji 1 dla wielu lokalizacji z SZJ wnioskodawca odpowiada za zapewnienie, że wszyscy producenci oraz wszystkie jednostki produkcyjne objęte zakresem certyfikacji spełniają wymagania certyfikacji przez cały czas. JC przeprowadza inspekcję w określonej próbce wszystkich producentów na podstawie zasad określonych w Przepisach Ogólnych część 1 pkt. 5 ppkt. 5.2.
  4. Inspekcje/audity zewnętrzne dzielą się na zapowiedziane i niezapowiedziane. Inspekcje/audity niezapowiedziane powinny być przeprowadzone u 10% posiadaczy certyfikatów.
  5. Inspektor/auditor przeprowadza zgodnie z planem inspekcji/auditu na miejscu u Klienta w lokalizacji, w której prowadzona jest działalność zgłoszona do certyfikacji
  6. Klient musi posiadać zapisy, począwszy od daty rejestracji w bazie GLOBALG.A.P. lub przez co najmniej 3 miesiące przed przeprowadzeniem pierwszej inspekcji w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
  7. Jeżeli podczas inspekcji/auditu zewnętrznej zostały wykryte niespełnione wymagania zostają odnotowane w raporcie z inspekcji/auditu. Dokument uzupełniany jest przez inspektora/auditora na miejscu i podpisany przez Producenta jak i przez auditora/ inspektora. Producent ma obowiązek dostarczyć auditorowi/inspektorowi w terminie 28 dni od daty zakończenia audytu/ inspekcji dowody na zamknięcia niezgodności stwierdzonych podczas auditu /inspekcji. Działania korygujące muszą być tak przeprowadzone, aby zostało osiągnięte 100% spełnionych Wymagań Podstawowych i min. 95% Wymagań Drugorzędnych. Brak zamknięcia niezgodności w powyższych terminach spowoduje w przypadku pierwszej inspekcji: konieczność przeprowadzenia ponownej inspekcji/auditu oraz w przypadku kolejnych inspekcji/auditów: Zawieszenie.
  8. Po zakończeniu inspekcji/auditu i wstępnej weryfikacji dokumentacji, JC “PNG” przesyła Klientowi drogą elektroniczną „Raport z inspekcji/auditu GLOBALG.A.P.”.
  9. Inspektor może pobrać próby do badań w przypadku podejrzenia niestosowania się producenta do wymagań GLOBALG.A.P.
  10. Producent lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić podmiotowi certyfikującemu umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w raporcie z przeprowadzenia czynności inspekcjinych w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu.
 5. Inspekcje nadzoruInspekcje nadzoru muszą mieć charakter ponownej inspekcji (zapowiedziana/ niezapowiedziana) i/lub pobrania prób produktów do badań i prowadzone są zgodnie planem inspekcji/ auditu
 6. Przegląd. Zakończenie inspekcji i weryfikacja dokumentacji
  1. Jednostka dokonuje oceny kompletności, poprawności oraz weryfikacji pod względem merytorycznym przekazanej dokumentacji z auditu/ inspekcji.
 7. Podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu zgodności GLOBALG.A.P.
  1. Decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu certyfikacji Jednostka podejmuje w ciągu 28 dni od daty zakończenia audytu/ inspekcji lub od daty zaakceptowania dowodów działań korygujących podjętych w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.
  2. Po pozytywnej decyzji o certyfikacji, Klientowi zostaje wydany certyfikat GLOBALG.A.P. na okres 12 miesięcy.Wydany certyfikat, na wniosek Klienta, może zostać przedłużony na kolejne 4 miesiące (pod warunkiem ponownej rejestracji w bazie GLOBALG.A.P i ważnej umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji w okresie przedłużenia).
  3. Jeżeli Jednostka nie przyznaje certyfikatu , to wystawia Raport dla Klienta z uzasadnieniem odmowy.
 8. Wystawienie Certyfikatu GLOBALG.A.P. i przekazanie go Klientowi

SKARGI I ODWOŁANIA

Odwołania

Odwołania od decyzji podjętych w procesie certyfikacji powinny wpływać w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Jeżeli wydana zostanie nowa decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem, natomiast gdy podtrzymana zostanie pierwotna decyzja, informację o tym przekazuje się także w ciągu 14 dni wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji, może w ciągu 14 dni skierować swoje odwołanie do Przewodniczącego Rady Ekspertów.

Skargi

Odpowiedź na skargę wpływającą do JC “PNG” jest udzielona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności podejmowane są działania mające na celu usunięcie skutków zaistniałego problemu, natomiast jeżeli odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi przekazywana jest informacja o podjętych działaniach wraz z określeniem przybliżonego terminu przesłania pełnej odpowiedzi

OSTRZEŻENIE, ZAWIESZENIE, COFNIĘCIE CERTYFIKACJI, ZAKOŃCZENIE I OGRANICZENIE ZAKRESU CERTYFIKACJI

Ostrzeżenie ma charakter zwrócenia uwagi na niezgodności i dotyczy niezgodności, które nie mają wpływu na wynik certyfikacji pod warunkiem ,że zostaną one usunięte we wskazanym terminie.
Ostrzeżenie nadaje się, gdy we wszystkich przypadkach wykrytego braku zgodności (nie uzyskanie 100% kryteriów podstawowych i 95% kryteriów drugorzędnych.)

Czas trwania:

Okres czasu jest przyznawany na rozwiązanie przyczyny sankcji.
Czas przyznany na korektę zostanie uzgodniony między JC a rolnikiemproducentem/ przedsiębiorstwem, maksymalnie do 3 miesięcy na zgłoszenie akcji korekcyjnej od daty ostrzeżenia.
Jednostka Certyfikująca weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów.

Zawieszenie ważność certyfikacji i zlecenie działań wyjaśniających w przypadku :

 • gdy istnieje możliwość wystąpienia poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa pracowników, środowiska, konsumentów i / lub integralności produktu,
 • stwierdzenia niestosowania się Klienta do wymagań GLOBALG.A.P oraz nie wywiązał się z ustaleń pokontrolnych,
 • negatywnych wyników kontroli przeprowadzonej w ramach nadzoru,
 • uniemożliwienia przeprowadzenia działań kontrolnych,
 • stwierdzenia przekroczenia praw i zobowiązań określonych w umowie certyfikacyjnej, jeżeli to przekroczenie nie nosiło znamion złej woli,
 • niespełnienie w terminie zobowiązań finansowych wobec JC,
 • stwierdzenie, że Klient wprowadził zmiany w produkcji i nie poinformował o tym fakcie JC.

WARUNKI ZAWIESZENIA:

Kara:

Producentowi rolnemu/producentowi/ przedsiębiorstwu uniemożliwi się przez pewien okres czasu na korzystanie z symboli GLOBALG.A.P i posługiwania się certyfikatem lub powoływanie się na inne informacje wskazujące na program GLOBALG.A.P

Czas trwania:

Okres czasu zostanie wyznaczony przez JC i będzie wynosił nie więcej niż 12 miesięcy, jako czas na przeprowadzenie działań) Po wygaśnięciu tego okresu, sankcje, które nie zostały rozwiązane, spowodują anulowanie certyfikatu i kontraktu między JC a rolnikiem/producentem/ przedsiębiorstwem.

Zniesienie zawieszenia:

Zawieszenia zostaną utrzymane dopóki nie będzie pisemnego bądź widocznego dowodu, który potwierdzi, że niezgodność, z której wyniknęło zawieszenie, została rozwiązana. JC podejmie decyzję o przeprowadzeniu zapowiedzianej lub niezapowiedzianej kontroli w celu weryfikacji dowodów.

Rodzaje zawieszeń bezpośrednich:

 • częściowe: tylko niektóre części z certyfikowanego zakresu upraw są zawieszone
 • -całkowite: certyfikat jest całkowicie zawieszony

Produkt nie może być częściowo zawieszony w przypadku indywidualnego producenta (pojedyncze miejsce lub wiele miejsc produkcyjnych), wtedy następuje całkowite zawieszenie.

Decyzja dotycząca zawieszenia zostanie przekazana za pośrednictwem oficjalnego listu.

Grupa producentów lub producent może dobrowolnie zwrócić się do Jednostki o zawieszenie jednego, kilku lub wszystkich produktów objętych certyfikatem (chyba, że Jednostka już nałożyła sankcji).

Cofnięcie ważność certyfikacji w przypadku:

 • znalezienia dowodów oszustw i/lub braku zaufania do spełniania wymagań GLOBALG.A.P,
 • nadużycia przez Klienta uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
 • stwierdzenia podczas kontroli nadzoru istotnych uchybień niemożliwych do szybkiego usunięcia ( naprawy),
 • niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu, chyba że Klient uzgodnił z JC zmianę terminu,
 • niespełnienie zobowiązań finansowych wobec JC
 • na wniosek Klienta,

WARUNKI COFNIĘCIA CERTYFIKACJI

Kara:

Anulowanie kontraktu spowoduje całkowity zakaz korzystania z symboli GLOBALG.A.P i posługiwania się certyfikatem.

Czas trwania:

Producent/ producenci, którym anulowano certyfikat nie może ponownie ubiegać się o certyfikację w przez okres 12 miesięcy od daty cofnięcia certyfikacji.

Zakończenie certyfikacji może nastąpić :

 • na żądanie Klienta,
 • w przypadku cofnięcia certyfikacji

Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić :

 • na żądanie Klienta,
 • w wyniku działań nadzorczych Jednostki