• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Cisów, dnia 10.10.2014r.
PNG Sp. z o.o. z siedzibą w Cisowie (Cisów 77A, 26 – 021 Daleszyce), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej :
1. Zakup środków trwałych według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego.
2. Na zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania według załącznika nr 1 wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego, a także implementacją danych z obecnego sytemu informatycznego do nowego programu
3. Zakup usługi szkoleniowej – cel: przeszkolenie techniczne dla pracowników zamawiającego w zakresie zainstalowanego oprogramowania dedykowanego klasy B2B.
4. Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej na cele promocji i informacji realizowanego przedsięwzięcia.

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie w zakresie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia według specyfikacji zawartej w załączniku nr 1.

2. Opis doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji podobnych zamówień obejmujących realizację poszczególnych modułów funkcjonalnych planowanego oprogramowania opisanego w załączniku nr 1.

3. Oświadczenie w zakresie dotrzymania terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w załączniku nr 2 (harmonogram)

4.Cenę netto za wykonanie każdego z elementów przedmiotu zamówienia oraz łączną cenę netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;

Dodatkowo cena winna zostać przedstawiona dla każdego etapu realizacji zamówienia oddzielnie:

a. Zakup środków trwałych:

1. Serwer w obudowie Rack 19″ z procesorem min. Intel Xeon z serii E5, z minimum 16GB RAM, z kontrolerem dysków nie gorszym niż P420i z minimum 1GB cache, z minimum  6-cioma dyskami twardymi SAS 2.5″ SFF Hot Plug minimum 146GB;  z gwarancją minimum 3 lata, w tym pierwszy rok na miejscu instalacji z czasem reakcji maksymalnie 12 godzin.
2. Switch minimum 24-porty o szybkości 1Gigabit, z gwarancją minimum 3 lata, w tym pierwszy rok na miejscu instalacji z czasem reakcji maksymalnie 12 godzin.
3. Router 4-rdzeniowy do internetu z zabezpieczeniem firewall i oprogramowaniem OpenVPN z gwarancją minimum 1 rok, w tym pierwszy rok na miejscu instalacji z czasem reakcji maksymalnie 12 godzin.
4. Notebook 15,6’’, procesor min Intel core i5, system operacyjny win proff, gwarancja 3 lata na miejscu instalacji, w tym pierwszy rok z czasem reakcji: max. 12 godz.
5. Komputer PC z procesorem min. Intel Core i5, dysk minimum 500GB, minimum 4GB RAM, DVD, System Microsoft Windows Professional + monitor LCD LED, z gwarancją minimum 3 lata, w tym pierwszy rok na miejscu instalacji z czasem reakcji maksymalnie 12 godzin, 1 sztuka

b. Zakup oprogramowania dedykowanego typu B2B wraz z instalacją i konfiguracją nowego systemu oraz z implementacją danych:

1. Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2012 Standard + minimum 25 licencji CAL
2. Microsoft SQL Server 2012 Standard Core – licencja na 4 rdzenie.
3. Oprogramowanie MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) – 1 sztuka.
4. Moduł Partnerzy Biznesowy/Inspektorzy – według opisu wymagań zawartych w załączniku nr 1.
5. Moduł Słowniki – według opisu wymagań zawartych w załączniku nr 1.
6. Moduł Kontrola – według opisu wymagań zawartych w załączniku nr 1.
7. Moduł Analityczny/zestawienia i sprawozdawczość – według opisu wymagań zawartych w załączniku nr 1.
8. Moduł pulpit administracyjny – według opisu wymagań zawartych w załączniku nr 1.
9. Moduł Rolnicy i Gospodarstwa – według opisu wymagań zawartych w załączniku nr 1.

c. Szkolenie specjalistyczne w wymiarze 70h dydaktycznych dedykowane dla pracowników Zamawiającego w zakresie wdrożenia
i użytkowania nowego systemu.

1. Usługa szkoleniowa

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników wnioskodawcy przygotowujące do pracy na nowym systemie B2B. I etap – 30 h szkolenia wstępnego oraz II etap – szkolenia 40 h -praca w środowisku testowym nowego systemu. Liczba pracowników objętych programem szkolenia: 5 osób.

d. Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej na cele promocji i informacji o Projekcie

1. Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej na potrzeby promocji i informacji Projektu

 

Podana cena musi uwzględniać dostawę wszystkich wyspecyfikowanych prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie.

5. Termin ważności oferty.

6.Okres gwarancji i rękojmi.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

2. Maksymalny termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia musi być zgodny z terminami określonymi w załączniku nr 2 (harmonogram)

3. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie przenieść
na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie umożliwiającym dokonywanie modyfikacji kodu źródłowego, wprowadzanie nowych funkcjonalności, kompilowania nowych wersji, usuwania błędów itd.

4. Warunki i terminy płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury. Podstawą
do wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo – odbiorczy dostarczonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz protokół odbioru środków trwałych, oprogramowania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

Oferta powinna być:

1. Opatrzona pieczęcią firmową.

2. Posiadać datę sporządzenia.

3. Podpisana przez wykonawcę.

4. Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@certyfikacja.co, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającegodo dnia 31.10.2014r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 31.10.2014r. do godziny 16:00.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 41 306-40-00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej, łącznej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

 

Załącznik nr 1 specyfikacja star przetarg.doc

Załącznik nr 2 harm1.doc

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)