• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS
W dniu 14.03.2014 r. nasza jednostka certyfikująca została wpisana na listę upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
Jesteśmy pierwszą jednostką certyfikującą w Polsce, która uzyskała to upoważnienie. Zapraszamy do współpracy.

 
Na rynku certyfikacji działamy od 2002 roku.
Nasi inspektorzy prowadzą kontrole zachowując bezstronność, niezależność i zapewniając pełną poufność informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych procesów.
 
Integrowana produkcja roślin jest produkcją z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.
Potwierdzeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany przez upoważniony podmiot na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat.
Każdy producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym lub uzupełniającym (odrębnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia;
2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; (http://piorin.gov.pl/index.php?pid=1477#metodyki)
3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin;
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach;
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich;
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)