• Global GAP
 • ISO 9001
 • PRIT
 • RE
 • ISO 22000
 • SZJ
 • OPS

W przypadkach  gdy Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie auditu/kontroli  na miejscu przeprowadza się ją na zasadach dotychczas obowiązujących.

 

W przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia auditu/kontroli fizycznie można przeprowadzić audit/kontrolę zdalną.

Istnieje możliwość przeprowadzenia auditów/kontroli w sposób zdalny z wykorzystaniem następujących technologii i sprzętu do gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania, przetwarzania, analizowania i przekazywania informacji: telefony, smartfony, laptopy komputery stacjonarne, kamery wideo (np. w smartfonie). Wykorzystanie ICT do celów auditu/kontroli zostanie wspólnie uzgodnione pomiędzy Organizacją a  auditorem/inspektorem zgodnie ze środkami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych.

Przyjęty sposób przeprowadzenia auditu/kontroli musi zapewniać uzyskanie przez auditora/inspektora pewności,  że przyjęte cele auditu/kontroli zostały osiągnięte.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego dotyczącego certyfikowanej

organizacji systemów zarządzania

W przypadku auditów nadzoru

utrzymanie certyfikacji może nastąpić, jeżeli JC uzyska dowodu utrzymania, skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania  na podstawie przesłanych dowodów:

 • raportu z przeglądu zarządzania,
 • sprawozdania/ sprawozdań z auditów wewnętrznych,
 • informacji nt. niezgodności (np. reklamacji, skarg)

Nastąpi utrzymanie certyfikacji, przy czym audit powinien być uzupełniony w okresie do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na następne 3 miesiące, jeżeli przyczyna sytuacji nadzwyczajnej będzie trwać.

W przypadku auditów ponownej certyfikacji

ponowne przyznanie certyfikacji może nastąpić, jeżeli JC uzyska dowodu utrzymania, skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania  na podstawie przesłanych dowodów:

 • pozytywnej rekomendacji auditora po audicie zdalnym,
 • raportu z przeglądu zarządzania,
 • sprawozdania/ sprawozdań z auditów wewnętrznych,
 • informacji nt. niezgodności (np. reklamacji, skarg)

Ponowne przyznanie certyfikacji nastąpi na okres 3 letni, przy czym audit powinien być uzupełniony w okresie do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na następne 3 miesiące, jeżeli przyczyna sytuacji nadzwyczajnej będzie trwać.

 

Audit zdalny powinien objąć zagadnienie:

–  rozeznanie aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu firmy

–  działania odnoszące się do nowego ryzyka

–  planowanie niezamierzonych zmian w działaniach operacyjnych

–  niezgodności

 

W przypadku nowej certyfikacji audit certyfikacji początkowej musi odbyć się zgodnie z zasadami

dotychczas obowiązującymi

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego dotyczącego certyfikacji w

zakresie ekologii „pozostałej” ( zbiór ze stanu naturalnego, pszczelarstwo, akwakultura,

 przetwórstwo, wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych)

W przypadku kontynuacji certyfikacji w zakresie ekologii „pozostałej” można zastosować kontrolę

zdalną, a po ustaniu przyczyny sytuacji nadzwyczajnej należy przeprowadzić kontrolę fizyczną, ale w

okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od ponownej decyzji certyfikacyjnej.

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego dotyczącego certyfikacji w

zakresie IPR, ekologii, GLOBALG.A.P.

W zakresie ekologicznej uprawy roślin  można dokonać certyfikacji przyspieszonej- nie dotyczy

Klientów nowych, nie kontrolowanych w latach poprzednich

 

W zakresie IPR,GLOBALG.A.P nie przewiduje się kontroli/ auditów zdalnych.

 

Komunikat  z dnia 23.04.2020

Zaloguj się

PNG Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)