• Global GAP
  • ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • OPS

Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia Usługi Doradczej

Szacowanie wartości zamówienia Usługi Doradczej

Szacowanie 1 2022 DOR

Szacowanie wartości zamówienia WNIP

Szacowanie wartości zamówienia WNIP

Szacowanie WNIP 1 2022

Zapytanie ofertowe 2/2022-DOR-RR

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej:

Przygotowanie produktu do wdrożenia rynkowego – doradztwo marketingowe

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Zapytanie 02 2022 dor rr

Wynik 02 dor rr

Zapytanie ofertowe 1/2022-DOR-RR

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej: Doradztwo prawne w zakresie stworzenia regulaminów i wzorów dokumentacji kontraktacyjnej na rynku docelowym.

Formularz Ofertowy do 01 2022 DOR RR

Zapytanie 01 2022dor rr

Załącznik 3 do 01 2022 DOR RR

Wynik 01 2022 DOR RR

Zapytanie 012022 dor rr

Zapytanie nr 1/2022-DOR: Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej w zakresie dotarcia do klienta docelowego – Networking na rynku docelowym

Zapytanie 1-2022 DOR

Załącznik nr 1 do Zapytania 1-2022 DOR

Załącznik nr 3 do Zapytania 1-2022 DOR

Zgłoszenie działalności

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Oznacza to, że producent lub grupa producentów rozpoczynający działalność w rolnictwie ekologicznym, powinni przesłać do wybranej jednostki certyfikującej wypełniony
i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym
.

Sposób postępowania:

  • producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do wybranej jednostki certyfikującej (lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace),
  • jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na adres e-mail: Rolnictwo.Ekologiczne@minrol.gov.pl,
  • MRiRW rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów w systemie kontroli i przesyła do jednostki oraz do producenta lub grupy producentów informację o dacie objęcia systemem kontroli.

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

Materiały

Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego:
Zgloszenie​_dzialalnosci​_w​_zakresie​_rolnictwa​_ekologicznego.xlsx 0.05MB
Objaśnienia dotyczące kategorii działalności:
Objaśnienia​_dotyczące​_kategorii​_działalności.pdf 0.17MB

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej.

Z treścią nowych rozporządzeń unijnych możecie się Państwo zapoznać klikając w poniższy link:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

W związku ze zmianą informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2022r. każdy podmiot działający w systemie rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest do dostosowania swojej działalności do nowych wymagań.

Wydane certyfikaty utrzymują swoją ważność do czasu określonego na nich, ale nie dłużej niż do 31.12.2022.

W nowym roku certyfikaty zgodności będą wydawane wyłącznie po potwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą spełnienia nowych zasad produkcji ekologicznej.
Zalecamy zapoznać się z nowymi wymaganiami w celu odpowiedniego przygotowania się do zmian.

Warsztaty serowarskie i kiszonkarskie podczas Polskich Kulinarii Busko Zdrój 2021

Internacjonalizacja usługi certyfikacji rolnictwa ekologicznego “PNG” Sp. z o.o.

Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.02.00-26-0003/21 – Internacjonalizacja usługi certyfikacji rolnictwa ekologicznego “PNG” Sp. z o.o.

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się

Warunki zmiany umowy
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu umowy,
Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W WERSJI 1 Z DN. 2021-10-20

1. Zapytanie Ofertowe 1/2021-WNIP Pobierz
2. Formularz Ofertowy do Zapytania 1/2021-WNIP Pobierz
3. Załącznik nr 3 do Zapytania 1/2021-WNIP Pobierz

POSTĘPOWANIE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ “PNG” W PRZYPADKACH ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH  ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH Zdarzenie nadzwyczajne to okoliczność niezależna od organizacji, zwana potocznie „siłą wyższą”. Przykładami zdarzeń nadzwyczajnych są: wojna, strajk, zamieszki, niestabilność polityczna, napięcia geopolityczne, terroryzm, przestępczość, pandemia, powodzie, trzęsienia ziemi, hakowanie złośliwych komputerów, inne klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka.

Zdarzenie nadzwyczajne wpływające na  Jednostkę Certyfikującą lub certyfikowaną organizację może tymczasowo uniemożliwić JC przeprowadzenie planowanych auditów na miejscu.

 

 

W przypadkach  gdy Klient i auditor wyraża zgodę na przeprowadzenie auditu  na miejscu przeprowadza się ją na zasadach dotychczas obowiązujących.

 

W przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia auditu fizycznie można przeprowadzić audit zdalny, tylko w niżej wymienionych standardach i z dochowaniem warunków dodatkowych:

 

Standard Czy można zastosować audit zdalny ? Warunki dodatkowe
ISO 9001 tak
ISO 14001 tak Nie dotyczy certyfikacji początkowej
ISO 27001 tak Nie dotyczy certyfikacji początkowej
ISO 22000 tak Nie dotyczy certyfikacji początkowej

 

 

Dla każdego planowanego  auditu zdalnego przeprowadza się analizę ryzyka osiągniecia celu auditu zdalnego i podejmujemy decyzję o formie realizacji oceny.

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia auditów w sposób zdalny z wykorzystaniem następujących technologii i sprzętu do gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania, przetwarzania, analizowania i przekazywania informacji: telefony, smartfony, laptopy, komputery stacjonarne, kamery wideo (np. w smartfonie). Wykorzystanie ICT do celów auditu/kontroli zostanie wspólnie uzgodnione pomiędzy Organizacją a  auditorem/inspektorem zgodnie ze środkami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i ochrony danych.

 

Przyjęty sposób przeprowadzenia auditu musi zapewniać uzyskanie przez  auditora pewności,  że przyjęte cele auditu zostały osiągnięte.

 

W przypadku certyfikacji wyrobów ( Rolnictwo  Ekologiczne, Integrowana Produkcja Roślin, GLOBALG.A.P. ,  Produkty Regionalne i Tradycyjne) nie prowadzi się kontroli/auditów zdalnych.

 

 

Cisów 22.02.2021

 

Zaloguj się

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77 A
26-021 Daleszyce

biuro czynne: pon-pt od 7:30-15:30

+48 41 241 21 9241 306 40 00
+48 665 046 943
biuro@certyfikacja.co

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 34 1500 1458 1214 5002 6423 0000 (rolnictwo ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, systemy zarządzania)

Bank Zachodni WBK S.A., nr rachunku: 55 1090 2040 0000 0001 3048 1326 (integrowana produkcja roślin)