• ISO 9001
  • PRIT
  • RE
  • ISO 22000
  • SZJ
  • Global GAP
  • OPS

Zasady przejścia certyfikacji systemów zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 i środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005 na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09

Nowe wydania norm ISO 9001:2015 System zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego ukazały się 15 września 2015 r. Zastępują one dotychczas obowiązujące wydania ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

Okres przejściowy

Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony od 15.09.2015, w którym należy przejść na nowe normy.

Wydane wg norm ISO 9001:2008 ( PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 ( PN-EN ISO 14001:2005) certyfikaty będą ważne tylko do końca okresu przejściowego tzn. do 14.09.2018

Przejście na nowe normy

Przejście może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji, auditu nadzoru lub auditu dodatkowego. Ponieważ nowe normy zawierają nowe wymagania, które muszą być podczas auditu ocenione, potrzebny jest zwiększony nakład czasu audytowego. Zwiększenie czasu dotyczy tylko auditu, podczas którego następuje przejście na nową normę.

Przejście w ramach auditu nadzoru lub ponownej certyfikacji

W przypadku gdy audit będzie przeprowadzony w oparciu o zasady przejścia podczas:

  • auditu ponownej certyfikacji czas auditu zostanie wydłużony o 5 % , ale nie mniej niż 2 h (dla każdej normy)
  • auditu nadzoru czas auditu zostanie wydłużony o 10 % ale nie mniej niż 4 h (dla każdej normy)

Po pozytywnej decyzji certyfikacyjnej, klient otrzyma nowy certyfikat z trzyletnim okresem ważności i rozpocznie się nowy cykl certyfikacyjny.

Przejście w ramach auditu dodatkowego

Czas trwania auditu dodatkowego jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

Nasza propozycja

Zanim zdecydują się Państwo na jedną z ww. opcji należy upewnić się, że wymagania nowego wydania normy są przez Was znane i system zarządzania dostosowanych do nowych wymagań.

Proponujemy jak najwcześniejsze przygotowanie się i podchodzenie do przejścia na nowe wymagania podczas auditów nadzoru.

Wnioski o certyfikację według normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005 przyjmowane będą do końca lipca 2017.

Inne informacje

Jako jednostka certyfikująca akredytowana AC 167 przez Polskie Centrum Akredytacji możemy już wydawać akredytowane certyfikaty zgodności z normami PN- EN ISO 9001:2015 lub PN-EN ISO 14001:2015.