• SZJ
  • Global GAP
  • OPS
  • PRIT
  • ISO 22000
  • ISO 9001
  • RE
 
 
W dniu 14.03.2014 r. nasza jednostka certyfikująca została wpisana na listę upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin.
 
Jesteśmy pierwszą jednostką certyfikującą w Polsce, która uzyskała to upoważnienie.
 
Na rynku certyfikacji działamy od 2002 roku.
 
Nasi inspektorzy prowadzą kontrole zachowując bezstronność, niezależność i zapewniając pełną poufność informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych procesów.
 
Zapraszamy Państwa do współpracy.
upoważnienie ŚWIORiN => czytaj

 
 
Integrowana produkcja roślin jest produkcją z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.
 
Potwierdzeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany przez upoważniony podmiot na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
 
Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat.
 
Każdy producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym lub uzupełniającym (odrębnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
 
 
Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
 
1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia;
 
2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; (piorin.gov.pl)

3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
 
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin;
 
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach;
 
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich;
 
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.
 

Uzyskanie certyfikatu w systemie IPR pozwala na refundację części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz promocją w ramach działań PROW.